GoCompare

CV prif noddwr Digital, GoCompare

Datganiad personol

Ein pobl sydd wrth wraidd llwyddiant GoCompare. Maen nhw’n bobl frwdfrydig, fywiog, gydag ymdeimlad gwirioneddol o ddiben, ac rydym yn cymryd cyfrifoldeb dros gynorthwyo eu twf a’u datblygiad.

Rydym ni wedi gweithio’n galed i ddatblygu diwylliant cwmni sy’n unigryw i ‘GoCompare’ ac mae’n rhywbeth rydym ni’n hynod falch ohono. Ein diwylliant yw sail ein llwyddiant ac rydym yn ei gymryd o ddifrif – hyd yn oed os nad ydym ni bob amser yn cymryd ein hunain o ddifrif.

Mae GoCompare yn cynnwys pobl sy’n gydweithredol, uchelgeisiol, a hwyliog, ac rydym ni’n datblygu a thyfu’n barhaus. Os ydych chi’n gweithio’n galed, ac yn barod am her, efallai mai chi fydd y GoCo-er nesaf.

Hanes gyrfa 2006 – 2009

Lansiwyd GoCompare gyda gwasanaeth cymharu yswiriant car a chwe gweithiwr. Y flwyddyn ganlynol, lansiwyd ein gwasanaethau cymharu yswiriant beic modur, fan a chartref, a darlledu ein hysbyseb deledu gyntaf erioed. Erbyn 2009, ni oedd y wefan cymharu gyntaf i gymharu dros 100 o ddarparwyr yswiriant gwahanol. 

2010 – 2012

Symudom swyddfa fwy i gael lle ar gyfer ein tîm o bron 100 o weithwyr, a chyrraedd targed allweddol o roi miliwn o brisiau yswiriant mewn mis.  Erbyn 2012, roeddem yn cyflwyno yr hyn oedd yn cyfateb i un pris bob eiliad ar draws ein holl gynhyrchion.

2013 – y presennol

Dechreuom trwy symud i swyddfa arall! Y tro hwn, symudom i swyddfeydd pwrpasol ar gyfer ein tîm a oedd yn parhau i dyfu, a chynorthwyo twf yn y dyfodol.

Yn ddiweddarach yn 2016, gwnaethom ddaduno oddi wrth esure Group, a rhestru ar Gyfnewidfa Stoc Llundain (LSE:GOCO) fel cwmni annibynnol â rheolaeth dros ein tynged ein hunain.

Ymlaen i 2017, ac rydym ni’n canolbwyntio ar symleiddio ein prosesau, grymuso pobl i gymhwyso eu sgiliau mor effeithiol â phosibl, ac edrych am ffyrdd i ddefnyddio technoleg newydd i wneud popeth rydym ni’n ei wneud hyd yn oed yn gynt ac yn graffach.


Cymwysterau a gwobrau

·  Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain (BIBA), 2008.
Diolch i’n ‘hathroniaeth i gymharu cynhyrchion yswiriant ar sail eu haddasrwydd i ofynion unigolion yn ogystal â phris’, ni oedd y wefan gyntaf, ac yn parhau i fod, yr unig wefan gymharu i gael gwahoddiad i ymuno â BIBA.

·  Buddsoddwyr mewn Pobl, Safon Aur - dyfarnwyd yn 2012 ac fe’i hail-ddyfarnwyd yn 2016.
Cydnabod ein hymrwymiad parhaus i ddatblygu gweithwyr.

·  Safon Iechyd Corfforaethol Aur, Llywodraeth Cymru, 2013.
O ganlyniad i’n hymrwymiad i iechyd a lles ein pobl.

·  Busnes Twf Uchel y Flwyddyn, Gwobrau Busnesau Preifat, 2011.

·  Brwydro yn erbyn Twyll - Menter Brocera'r Flwyddyn, Gwobrau Twyll Yswiriant Post Magazine 2015.

Hobïau a diddordebau

Codi arian i elusennau: Rydym ni’n rhoddi £1,300 y mis i elusennau sy’n cael eu dewis gan dîm GoCompare  (mae un yn cael £1,000, a dau arall yn cael £150 yr un).
Cadw’n heini: O glybiau rhedeg i dimau pêl-droed, dosbarthiadau Zumba a Metafit, mae rhywbeth wedi cael ei drefnu bob amser i’ch helpu chi fod yn egnïol. Ac maen gennym ni gawodydd a chyfleusterau newid ar y safle.
Cymdeithasu: Barbeciws yn ystod yr haf, partïon Nadolig, prydau tîm, diwrnodau dathlu, a mwy. Nid ydym ni’n brin o bartïon!
Gwybodaeth ychwanegol

Fel GoCo-er, rydych chi’n cael mwynhau diwrnod i ffwrdd ar gyfer eich pen-blwydd, oriau gweithio hyblyg, a chod gwisgo hamddenol. Mae parcio rhad ac am ddim yn ein pencadlys yng Nghasnewydd, a gwasanaeth glanhau ceir a gwasanaethu teiars ar y safle. Credwn mewn gwobrwyo gwaith caled, ac rydym yn cynnig gwobrau am hyd gwasanaeth, bonysau ar sail perfformiad, cynlluniau cydnabod staff, a seremoni wobrwyo flynyddol.

Rydym ni hefyd yn cynnig absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, a mabwysiadu gwell, yswiriant marw yn y swydd, talebau gofal plant, a chynllun pensiwn hael, yn ogystal ag yswiriant iechyd, sesiynau tylino’r corff rheolaidd, profion llygaid rheolaidd, pigiadau ffliw rhad ac am ddim, a llawer mwy.

Geirdaon

Rydych chi wedi gwêl ein CV ni - dangoswch eich un chi i ni!

recruitment@gocompare.com


18 - 19 Medi 2017
Tramshed Tech, Caerdydd
Ble i ddod o hyd i niCliciwch a sgroliwch i lawr i weld ein lleoliad