Ein polisi ni yw parchu preifatrwydd Defnyddwyr ein gwefan.  Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti oni bai bod gofyn i ni wneud hynny'n ôl y gyfraith neu os byddwch chi'n awdurdodi hynny. 

Ymwadiad Cyfreithiol

Rydym wedi ceisio sicrhau fod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac mor gyfoes â phosibl.  Fodd bynnag, ni roddir unrhyw sicrwydd na gwarant ynghylch cywirdeb, cyfanrwydd nac addasrwydd, at unrhyw ddiben, yr wybodaeth ar y wefan hon ac ni fydd Innovation Point, o dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol i chi am unrhyw golled o unrhyw fath yn codi o ddefnydd y wefan hon nac o unrhyw wefan y cyfeirir ati neu y mae dolen ati o'r wefan hon.

Mae cynnwys a dyluniad y wefan hon yn destun hawlfraint sydd ym mherchnogaeth Innovation Point Ltd (© Innovation Point Ltd 2016) neu fe’i defnyddir o dan drwydded oddi wrth drydydd partïon sy’n berchnogion yr hawlfraint.  Mae pob hawl o ran unrhyw farciau neu logos un ai yn ein perchnogaeth ni neu wedi'u trwyddedu i ni.  Mae caniatâd i chi wneud copiau o unrhyw ddefnydd ar y wefan hon at gyfer eich defnydd chi eich hunan yn unig.  Fel arall, rhaid i chi beidio atgynhyrchu, rhannu, llawr lwytho, postio, cadw, trosglwyddo, darlledu, addasu neu drawsyrru y cyfan neu unrhyw ran o’r tudalennau ar y wefan hon ar gyfer unrhyw ddiben na chaniatáu na chynorthwyo mewn unrhyw ffordd i berson arall  wneud hynny,

Efallai bod ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill.  Nid oes gennym ni unrhyw reolaeth dros, ac nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd dros, gynnwys gwefannau eraill gyda dolen i'n gwefan ni a rhaid i chi dderbyn pob cyfrifoldeb am eu defnyddio.

Gwaherddir dolenni electronig i’r wefan hon heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rhagdybir eich bod wedi derbyn y telerau a’r amodau uchod.

18 - 19 Medi 2017
Tramshed Tech, Caerdydd
Ble i ddod o hyd i niCliciwch a sgroliwch i lawr i weld ein lleoliad